Logistikkoordinator

Søknadsfrist: 15. april (restplasser kan søkes fra 31. mai til september)
Kurstype: Høyere utdanning
Studiepoeng: 60 stp.

Vær med på å forme fremtidens logistikktjenester med vår fagskoleutdanning i logistikk.

Denne utdanningen gir deg en helhetsforståelse for logistikk, med søkelys på sentrale temaer som: Supply Chain Management, innkjøp, digitalisering, bærekraft og logistikk i verdikjeden.

Les mer om studiet her

Søk opptak her

Logistikk strekker seg langt utover kun fysisk transport; det omfatter også bærekraftige prinsipper som tar hensyn til miljøet og samfunnet. Det handler om å optimalisere hele forsyningskjeden, implementere ulike lagerhåndteringsmetoder og sikre sømløs koordinasjon av alle faktorer som bidrar til vellykket distribusjon og leveranse.

Utdanningen vil ikke bare gi deg innsikt i den omfattende kompleksiteten innen logistikk, men vil også fokusere på strategier for å oppnå dette på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte, der miljø- og samfunnsmessige hensyn integreres i hele logistikkprosessen.

Behovet for fagfolk innen logistikk er stort i mange bransjer. Utdanningen passer for alle som jobber med, eller ønsker å jobbe med logistikk, og utdanningen er praksisnær og fleksibel. Våre erfarne lærere støtter deg gjennom hele utdanningsløpet, uavhengig av hvor lang tid det er siden du sist satt på skolebenken.

Gjennomgå den fullstendige studieplanen her, hvor du finner omfattende informasjon om hele utdanningsløpet, opptakskrav og en detaljert oversikt over emneoppbyggingen.

Semesteravgift på kr. 900 og studieavgift på kr. 3100 pr. semester. Varighet 4 semestre. I tillegg kommer utgifter til lærerbøker og eventuelt PC.

 • Oppstart i uke 36.
 • Inntil to undervisningskvelder per uke. En fysisk samling på studiested per semester. I tillegg til forelesningene skal du benytte digitale læringsressurser (podcaster, forelesningsfilmer og så videre) som forberedelse til samlingene.
 • Det er obligatoriske arbeidskrav før hver eksamen, og en eksamen per emne/fag.
 • Studiet går på deltid over to år med 50% studiebelastning.

Kunnskap

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha et kunnskaps- og ferdighetsnivå som tilfredsstiller de grunnleggende krav som samfunnet stiller til yrkesetisk og faglig forsvarlig yrkesutøvelse i stillinger hvor det er krav til lederkompetanse på fagskolenivå.

Etter endt studie skal kandidaten ha:

 • kunnskap om sentrale temaer som verdi- og forsyningskjeder, vareflyt, Supply Chain Management-teorier og kostnadseffektivisering innen logistikk, transport og spedisjon, samt digital teknologi og digitaliseringsprosesser.
 • kjennskap om de lover, regler, transportavtaler, Incoterms, tolltariffer og annet som er relevant for transport og logistikksektoren og dets krav til kvalitetsforståelse for lederrollen generelt og innenfor egen bransje/yrkesfelt, og betydningen av ledelse i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv.
 • kunnskap om transportbransjen og kjennskap til logistikkfunksjonene både i transportselskap og i bedrifter som driver handel med fysiske varer • kunnskap om hvordan oppdatere seg innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksisfeltet.
 • forståelse for de ulike aktiviteter fra sluttbruker bakover i forsyningskjeden og de fleste forhold som påvirker ulike egenskaper ved vareflyten til sluttbruker og hvordan anvendelse av god logistikkplanlegging kan støtte oppunder verdiskaping for bedriften og redusere de miljømessige skader ved unødvendig transport. Videre en forståelse av hva digital transformasjon er.

Ferdigheter

Etter endt studie skal kandidaten:

 • kunne oppnå kostnadseffektivisering og forbedret vareflyt ved anvendelse av logistikkmodeller og kjennskap til verdi- og forsyningskjeder, samt vurdere bedriftens behov for digitalisering.
 • anvende lagerstyringssystemer, kontoradministrative IT-verktøy, elektroniske fortollingssystemer, DuPont og ABC-analyser, og andre relevante verktøy for kostnadseffektivisering, vareflytplanlegging, deklarering, analyser og prising, samt utforme en digitaliseringsstrategi.
 • finne informasjon og fagstoff som er relevant for logistikk og transportfaglig problemstilling.
 • kartlegge bedriftens verdikjede, vareflyt og kostnadsstruktur for å identifisere eventuelle behov for iverksetting av tiltak for å redusere logistikk-kostnadene, som for eksempel outsourcing/tredjepartslogistikk og gjennomføring av digitale prosesser.

Generell kompetanse

Etter endt studie skal kandidaten:

 • ha forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper som for eksempel etterlevelse av transportavtaler og tollregelverk, trygg håndtering og transport av varer og ivaretakelse av menneskene i bransjen ved å legge vekt på HMS. I tillegg utviklet en forståelse for digitalisering og digital transformasjon.
 • ha utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket og evner å skape tillit og relasjoner både til kolleger og andre aktører i forsyningskjeden og kan gi bidrag til utvikling av god praksis for utøvelse av ledelse i endringsprosesser.
 • kunne bygge relasjoner og nettverk med kolleger og andre aktører i logistikk og transportbransjen, både i inn- og utland.
 • kunne utvikle rutiner innen lagerstyring, varemottak, kostnadseffektivisering av vareflyt og andre logistikkfaglige prosedyrer som kan føre til lavere logistikk-kostnader og/eller høyere produktivitet.

I studieprogrammet Logistikkoordinator inngår seks emner à 7,5 studiepoeng og ett emne à 15 studiepoeng, totalt 60 studiepoeng.

Inndelingen er styrende for innhold i og oppbygging av studieprogrammet. Det gjenspeiles i litteraturens innhold og omfang, i forventet studentaktivitet i undervisningen og i de krav som stilles ved frivillige øvinger, obligatoriske arbeidskrav og eksamen.

Studiet er organisert for å få best mulig sammenheng mellom de kunnskaper og ferdigheter studenten skal tilegne seg, og undervisningen som blir gitt, øvingene underveis og avsluttende eksamener/vurderinger. I studiet legges vekt på en god balanse mellom teoretisk kunnskap og anledning til utvikling av praktiske ferdigheter gjennom oppgaveløsning, tradisjonell undervisning og veiledning i mindre grupper.

Læring og undervisning

Utdanningen tilbys både med fysisk undervisning ved campus og/eller helt eller delvis via nettundervisning. Studietilbudet er tilrettelagt slik at også de som ikke bor/jobber i nærheten av våre studiesteder skal kunne delta på dette studietilbudet.

Studiet er basert på aktiv samhandling mellom faglærer/veileder og student. Folkeuniversitetets Fagskole AS har små/tette studiesteder, noe som muliggjør en nær kontakt mellom de ansatte og studentene. Studentene skal tilegne seg kunnskap gjennom egen aktivitet og samhandling med medstudenter og de ansatte.

En stor bredde i studentenes bakgrunn, ser vi på som en styrke for læringsmiljøet. Forskjellighet i erfaring og yrkesfaglig gir grunnlag for gode felles faglige refleksjoner og diskusjoner på ulike læringsarenaer. Det stilles derfor forventninger til aktiv deltakelse fra studentene i undervisningen, og det er i tillegg til frivillige øvinger lagt opp til obligatoriske elementer underveis i studieløpet. Vurderingsformene er varierte og gjenspeiler målene med studiet. Fagmiljøet ved Folkeuniversitetets Fagskole AS omfatter flere fagområder. Det representerer et bredt spekter av formell utdanningsbakgrunn, og erfaring fra praksisfeltet. Studiet er nært knyttet til de krav og forventninger som samfunnet stiller til en etisk og faglig forsvarlig utøvelse av lederrollen. Undervisning, øvinger og eksamener/vurderinger reflekterer ulike oppgaver studenten vil møte i sitt fagmiljø.

Studentaktivitet

Studentene har et stort ansvar for egen læring. Dette forutsetter at studentene enkeltvis og i grupper arbeider aktivt med innhenting, tilegning og bearbeiding av lærestoffet. De må forberede seg til og delta aktivt i undervisningen, foreta nødvendig arbeid i for- og etterkant, samt holde seg oppdatert om endringer og utvikling innenfor sine fagområder.

Læringsmiljø

Folkeuniversitetets Fagskole AS og studentene samarbeider om å skape et godt faglig og sosialt læringsmiljø. Studiet skal derfor legge til rette for nær kontakt mellom de ansatte og studentene. Studentene skal aktivt delta i kvalitetssikringen av studiet og de skal ha gode muligheter for å ta kontakt med de ansatte.

Nettstudentenes læringsmiljø vil stor grad være basert på en aktiv bruk av løsningen Klasserom på nett. Her vil studentene kunne treffes «live» med lyd/bilde-kommunikasjon. På tilsvarende måte vil studentene kommunisere med faglærere, enten i nettseminarer eller på andre nettbaserte arenaer som er tilrettelagt for faglig dialog. Det legges opp til ukentlige undervisningsøkter med faglærer.