Digital kompetanse i industrielle arbeidsprosesser

Søknadsfrist: 15. april (restplasser kan søkes fra 31. mai)
Kurstype: Høyere utdanning
Studiepoeng: 30 studiepoeng

Digital kompetanse i industrielle arbeidsprosesser er skreddersydd for de som allerede er i arbeidslivet, men studiet er også tilgjengelig for andre studenter. Fagkunnskap om prototyping, materialteknologi, automasjon, digitalisering og styring er viktige elementer for industrien, og er en integrert del av arbeidsdagen for mange bedrifter. Med dette studiet kan du utvikle nøkkelkompetanse som er avgjørende for å navigere i den moderne industrien, og bli etterspurt i dagens arbeidsmarked.

Les mer om studiet her

Søk her

 

Formålet med utdanningen er å gi arbeidstakere i produksjonsindustri, gründer- og teknologibedrifter eller andre virksomheter som har planer om å ta i bruk digital teknologi og/eller robotisering for produksjon, drift eller vedlikehold, kompetanse og innsikt til å vurdere mulighetene for ny teknologianvendelse.

Emner

Emne 1: Digitalisering (10 studiepoeng)
Emne 2: Menneske-maskinkommunikasjon (HMI) og industriell styring (6 studiepoeng)
Emne 3: Robotisering (10 Studiepoeng)
Emne 4: Konsekvenser av digitalisering og robotisering (4 Studiepoeng)

Totalt 30 studiepoeng

Studieplan

Studenten betaler kr 2000,- per skoleår som inkluderer kopiavgift, semesteravgift til ONF og annet.

Studiet tilsvarer et halvt år nettbasert med samlinger ved normert fulltid. Utdanningen er fullført når
alle emner er bestått.

Studentene vil få opplæring i læringsplattformen (Itslearning og Teams) ved studiestart, med
gjennomgang av arbeidskrav og studieteknikk. På første samling vil det bli gitt en gjennomgang av
arbeidskrav, studieteknikk og læringsplattformer. I alt er det lagt opp til 60 samlinger i perioden på
kveldstid á tre timer, vanligvis i perioden mellom kl 17-20. Noen samlinger kan etter avtale bli flyttet
til lørdager.

Studentene har i stor grad ansvar for egen læring. Fagskoleutdanningen legger vekt på arbeidsformer
som fordrer at studentene har stor egenaktivitet. Det krever bevissthet i forhold til egne
læreprosesser og egen innsats. Skolens rolle blir å gi opplæring og tilrettelegge for læring, motivere,
støtte og veilede studentene – og sørge for at de får utnyttet sitt læringspotensial.
Arbeids- og studieformene vil ta utgangspunkt i prinsippet om å aktivisere studentenes egne tanker,
kunnskaper og erfaringer knyttet til utdanningen. Det legges derfor opp til ulike arbeids- og
studieformer:

Samlinger
Det legges opp til samlinger på ettermiddag/kveldstid, i alt 60 gjennom studiet. Stedbaserte
samlinger vil finne sted på Fagskolen Rogalands studiested i Kalhammaren i Stavanger, og hos
samarbeidende teknologibedrifter etter nærmere avtale. Her vil det både bli gitt forelesninger,
demonstrasjoner og praktiske øvelser i skolens robotlab.

Forelesninger og e-læring
Forelesninger i form av videoer og ulike digitale leksjoner med lyd/bilde vil bli gitt sammen med
fagartikler og annet lærestoff mellom samlingene. Disse vil kreve studentaktiviteter utenom
skjermtid.

Selvstudium
I arbeid på egenhånd inngår lesing av lærebøker og fagartikler/ kompendier som blir tilgjengelig
gjennom studiet, samt frivillig kollokviearbeid. Det forventes at studentene forbereder seg til
undervisning og veiledning og at de har satt seg inn i stoff som skal gjennomgås.

Veiledning
Det vil bli satt av tidspunkt for veiledning av enkeltstudenter eller grupper som ledd i undervisningen.
Det skal avtales veiledning individuelt eller i gruppe tilsvarende 20 minutter per student per emne.
Dersom tre eller flere studenter samarbeider og mottar veiledning samlet, gis gruppen inntil 40 min.
Skriftlig arbeid innlevert (Studiekrav)
Studentene skal levere en oppgave i hvert emne som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Godkjent
tilsvarer tallkarakteren E eller bedre. Godkjent studiekrav kvalifiserer for å avlegge eksamen.

 

Studieplan

Etter fullført og bestått utdanningen har kandidaten følgende kunnskap, ferdigheter og generell
kompetanse som følger:

Kunnskap
Kandidaten …
• Har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes innen digitalisering og
automatisering av industrielle arbeidsprosesser
• Har innsikt i relevant regelverk for arbeidsmiljø og HMS, standarder for informasjonslagring og
-utveksling og krav til kvalitet
• Har kunnskap om bransjer og yrkesfelt der bruk av digitale verktøy, styring av industrielle
arbeidsprosesser og bruk av industriroboter vil være aktuelle
• Kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap ved å bli kjent med koding/programmering samt metoder
og teknologi for å styre utstyr som brukes i industrielle arbeidsprosesser
• Forstår hvilken betydning ny teknologi basert på digitalisering og automatisering/robotisering vil ha
i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

Ferdigheter
• Kan anvende digital kompetanse for løse praktiske og teoretiske problemstillinger
• Kan anvende digitale verktøy og koding
• Kan finne informasjon og fagstoff knyttet til hvordan digitalisering kan brukes til å endre industrielle
arbeidsprosesser
• Kan kartlegge og vurdere om digital teknologi kan være nyttig for å løse problemstillinger knyttet til
effektivisering og forbedring av kvalitet i industrielle arbeidsprosesser

Generell kompetanse
• Har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper og hvordan disse påvirkes ved innføring av ny
digital teknologi
• Har en etisk grunnholdning knyttet til digitalisering av industrielle arbeidsprosesser
• Kan utføre programmering ut fra virksomhetens faglige mål og behov
• Kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av yrkesdisipliner, samt med eksterne målgrupper
for å utveksle digital kompetanse og erfaringer knyttet til det å ta i bruk digital teknologi
• Kan utvikle forbedrede arbeidsmetoder, produkter og tjenester for virksomheter med sin digitale
kompetanse

Omstilling til et stadig mer digitalisert samfunn, står høyt på den samfunnsmessige agendaen. Det innbefatter endringer både innen teknologi, velferd og samfunn. Krokan (2013) peker på hvordan endring i teknologi påvirker samfunnets forventninger, og organisasjoner og virksomheter må velge strategier for å ta i bruk teknologi – eller la være – med de konsekvenser det har for konkurransekraft og effektivitet. Kompetanse spiller en viktig rolle for å kunne ta i bruk ny teknologi og endre arbeidsmåter som følge av nye muligheter. Gjennom å tilegne seg ny innsikt om disse temaene, vil den enkelte arbeidstaker kunne stå lenger i arbeid, og virksomhetene utvikle vedvarende konkurransefortrinn.

De aller fleste arbeidstakere i Norge vil måtte forholde seg til denne utviklingen. Dette krever at kompetanseutviklingen følger den digitale utviklingen og at befolkningen lærer hele livet.

Fagkunnskap om prototyping, materialteknologi, automasjon, digitalisering og styring er viktige elementer for industrien, og er en integrert del av arbeidsdagen for mange bedrifter. I industrien er det et uttalt behov for utdanning innen digital kompetanse for å utvide bruken av digital teknologi.

Norge har et stort potensial for videre robotisering av industri og samfunnsliv. Gode basiskunnskaper og vilje til omstilling blir sentralt. Fagskolen Rogaland vil være med i denne utviklingen. Vi har bygget opp en moderne robotlab som skal brukes i studiet.

Ett av følgende opptakskrav må oppfylles:
 • Alle fagbrev innen fagområdenavn Elektrofag
 • Alle fagbrev innen fagområdenavn Teknikk og industriell produksjon
 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Brønn- og borefaget
 • Glassfaget
 • Industrimaler
 • Innholdsproduksjonsfaget
 • IT-driftsfaget
 • IT-utviklerfaget
 • Landbruk
 • Akvakulturfaget
 • Anleggsgartner
 • Havbruksteknikk
 • Industriell matproduksjon
 • Logistikkfaget

 

Søker må ha relevant arbeidserfaring.

Dokumentasjon som må lastes opp ved søknad:

 • Vitnemål fra VGS.
 • Attester fra relevant arbeidserfaring.
Utdanningen kan tas som en selvstendig enhet på 30 studiepoeng i høyere yrkesfaglig utdanning. Den kan også søkes godskrevet som lokal tilpasning i relevante tekniske fagområder, som for eksempel 2-årig automasjon i høyere yrkesfaglig utdanning og petroleumsfag. Dette må kandidaten selv søke i aktuelle tilfeller. Opptakskrav er satt tilsvarende disse fagområdene, jf. «opptakskrav».

 

Spørsmål:

Ta direkte kontakt med:
Linda Vasshus Lidal
linda.vasshus.lidal@skole.rogfk.no