Innkjøpsledelse

Søknadsfrist: 15. april
Kurstype: Høyere utdanning
Studiepoeng: 30 studiepoeng

Alle virksomheter er i større eller mindre grad avhengig av input fra en rekke underleverandører for å kunne produsere egne varer og tjenester. En kompetent styring av anskaffelsesprosessen er en viktig kilde til kontroll med produksjonen og dermed også virksomhetens økonomiske resultater. Studiet er rettet inn mot ledelse av anskaffelsesarbeidet, er nettbasert og gir en innføring i sentrale emner i virksomhetens anskaffelsesprosess.

Les mer om studiet her

Søk her

Om studiet

Alle virksomheter er i større eller mindre grad avhengig av input fra en rekke underleverandører for å kunne produsere egne varer og tjenester. En kompetent styring av anskaffelsesprosessen er en viktig kilde til kontroll med produksjonen og dermed også virksomhetens økonomiske resultater. Studiet er rettet inn mot ledelse av anskaffelsesarbeidet, og gir en innføring i sentrale emner i virksomhetens anskaffelsesprosess. Kurset er 100% nettbasert. Sentrale emner gjennomgås i korte undervisningsvideoer, med påfølgende videoseminarer kombinert med oppgaver/øvinger.

Hva kan du jobbe som?

Studiet kvalifiserer for å håndtere oppgaver knyttet til anskaffelsesprosesser både innenfor privat næringsliv og offentlig forvaltning. Stilling som innkjøper eller innkjøpsleder vil være relevant etter endt utdanning.

Hvordan foregår undervisningen

Undervisningen består av nettbaserte samlinger. Samlingene er ikke obligatoriske.

Semester- og kopinoravgift.

Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC, med webkamera og hodetelefoner. Studentene må selv dekke kostnader til dette.

Alle samlingene er nettbaserte. Samlingene er ikke obligatoriske.

Samlingsdatoer høst 2023:

ØKO1470 Innkjøpsledelse 7,5 sp

Nettsamling tirsdager:

19. sep, 24. okt og 21. nov

ØKO1440 Forhandlingspsykologi og beslutningstaking 7,5 sp

Nettsamling tirsdager:

12. sep, 10. okt og 14. nov

Samlingsdatoer vår 2024:

ØKO1460 Behovsanalyse 7,5 sp

Nettsamling tirsdager:

23. jan, 27. feb og 26. april

ECO1015 Innovative og sirkulære anskaffelser 7,5 sp

Nettsamlinger:

19. jan, 16. feb og 19. mars

Etter fullført studium skal kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten skal ha:

  • bred kunnskap om sentrale tema i anskaffelsesprosessen
  • bred kunnskap om sentrale begreper i anskaffelsesprosessen
  • kan beskrive sentrale elementer i en anskaffelsesprosess

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

  • analysere og forklare sentrale forhold i en anskaffelsesprosess
  • identifisere sentrale anskaffelsesmessige problemstillinger
  • vurdere og bidra til utvikling av anskaffelsessprosesser

Generell kompetanse

  • Kandidaten kan med hjelp av anskaffelsesteori forstå og reflektere selvstendig over ulike forhold i anskaffelsesprosessen både i privat og offentlig sektor, og delta både skriftlig og muntlig i en debatt omkring håndtering av anskaffelsesprosesser
  • Kandidaten kan gjøre rede for sentrale faglig-etiske problemstillinger

Opptakskrav:

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant yrkeserfaring: Lønnet arbeid tilfredsstiller kravet om yrkeserfaring. Ved rangering av søkere prioriteres søkere med arbeidserfaring fra fagområdet økonomi